So per a audiovisuals i espectacles

La competència general d’aquest títol consisteix en definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, enregistrament, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.

M1: Planificació de projectes de so
L’organització i gestió de tots els recursos tècnics i humans és essencial per a que un projecte surti rodó. En aquest mòdul aprendràs a planificar projectes de so relacionats amb el món audiovisual, el teatre,  els espectacles i els esdeveniments musicals en directe.

M2:  Instal·lacions de so
Treballem el coneixement d’equips, de les seves característiques i de la seva interconnexió. A partir d’unes especificacions tècniques i unes necessitats funcionals es planifica, munta, connecta i es verifica una instal·lació de so.  Es realitzen muntatges molt diversos, des d’una petita conferència, a una emissora de ràdio, fins a esdeveniments de grans dimensions.

M3: So per a audiovisuals
Bàsicament aquest mòdul tracta sobre tecnologia i tècniques microfòniques, configuració d’equips de ràdio freqüència (RF) en instal·lacions de so, sistemes d’intercomunicació i monitoratge d’àudio. També es treballa la captació, mescla i emissió de ràdio i televisió i les diferents tècniques d’enregistrament de so.

M4: Control de so en directe
S’aprofundeix en el muntatge i control dels equips i sistemes de so per desenvolupar un concert o espectacle en directe, com taules de so, processadors, efectes, etc. Es realitzem mescles de les diferents fonts sonores tals com instruments, amplificadors, micròfons, ordinadors, entre d’altres,  per tal d’aconseguir que tot soni correctament als sistemes amplificació i altaveus.

M5: Enregistrament en estudi
Es treballa la configuració i ús de l’equipament d’un estudi de gravació. S’apliquen tècniques microfòniques i es realitzen gravacions de solistes i bandes de qualsevol estil, tant en format multi-take com en diversos estudis de forma simultània. Es treballen també les teories i tècniques aplicades a la mescla musical.

M6: Ajustos de sistemes de sonorització
S’aprofundeix a l’anàlisi i interpretació de com interactuen els diferents senyals en un sistema de reforç electroacústic. Es dissenya la cobertura  acústica per a esdeveniments, el càlcul de potències, les angulacions, les línies de retard, entre d’altres, per optimitzar el sistema de reforç electroacústic.

M7: Postproducció de so
Es realitza l’edició i mescla de veus, efectes i música per a la construcció de la banda sonora d’anuncis, ficcions  i documentals, entre d’altres gèneres. Es treballa des de l’enregistrament de doblatge i efectes de so a l’estudi, fins a la seva sincronització amb les imatges i mescla amb la música, per a donar cos a la banda sonora definitiva.

M8: Electroacústica
Es treballa l’anàlisi, disseny i reparació de mitjans tècnics que intervenen a la cadena d’àudio: altaveus, cablejat, amplificadors, entre d’altres. S’estudia la interacció de les magnituds físiques referides tant al  domini elèctric com al domini acústic.

M9: Comunicació i expressió sonora
Aquest mòdul se centra en  la realització del disseny de l’ambientació sonora i musical de projectes sonors, audiovisuals o d’espectacles. Es valora el control de l’execució d’una locució professional i l’aplicació dels recursos  expressius  i comunicatius del llenguatge musical. També es dissenya la banda sonora de programes audiovisuals així com la realització de guions tècnics de so mitjançant  l’aplicació de tècniques narratives que garanteixin la consecució dels objectius del projecte.

Grau: Superior
Titulació: Tècnic superior en so per audiovisuals i espectacles.
Durada: 2000 h (2 cursos).