Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i supervisar la preparació, realització i muntatge de projectes audiovisuals filmats, gravats o en directe, així com regir els processos tècnics i artístics de representacions d’espectacles en viu i esdeveniments, coordinant els mitjans tècnics i humans i controlant el contingut, la forma, el projecte artístic i la qualitat establerta

 

M1: Planificació de la realització en cinema i vídeo
Es treballen els recursos expressius que conformen els codis i llenguatges amb els que es construeixen les obres audiovisuals. S’estudia la narrativa i les tècniques de realització de guions. S’aprofundeix en les tècniques de definició i consecució d’actors. Es posa especial rellevància en l’estudi del paper que juga la posada en escena dins les obres audiovisuals així com en els recursos necessaris per a la seva posada en obra i la seva planificació.

M2: Processos de realització en cinema i vídeo
En aquest mòdul es treballa la coordinació dels recursos necessaris per a l’enregistrament d’obres audiovisuals, s’aprofundeix en la tècnica d’organització eficient d’assajos artístics i tècnics, es dirigeixen les gravacions i es coordinen els processos de postproducció i acabat de productes audiovisuals.

M3: Planificació de la realització en televisió
En aquest mòdul es treballen els processos de producció de programes de televisió, s’identifiquen les empreses, els departaments i els equips professionals que intervenen en cada fase del procés així com els seus productes i serveis característics. També es prepara l’estudiant per tal que pugui fer la tria del material que ha de fer servir en la realització de programes de televisió, i per conèixer l’aplicació tècnica del control de realització multicàmera, coordinant i supervisant els recursos tècnics i humans necessaris.

M4: Processos de realització en televisió
En aquest mòdul l’estudiant farà totes les operacions tècniques de suport a la realització, mitjançant la utilització dels equips auxiliars ubicats en el control de realització. També coordinarà, durant els assaigs i l’enregistrament, les activitats pròpies del plató de televisió incloses la preparació de la il·luminació i del so. Aplicarà les tècniques de realització multicàmera en programes per a televisió, coordinant i supervisant els recursos tècnics i humans.

M5: Planificació del muntatge i postproducció d’audiovisuals
Tractem les teories existents sobre els diversos tipus de muntatge així com les característiques pròpies dels diferents formats i equips de postproducció del mercat. També realitzem la preparació i captura dels materials de muntatge i fem servir diferents eines de generació d’efectes i grafisme aplicant les tècniques que permeten la seva realització.

M6: Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals
Configurem l’equipament informàtic per elaborar el muntatge de peces videogràfiques com notícies, espots publicitaris, seqüències de ficció, i documentals, entre d’altres. Un cop realitzat el muntatge i edició de les mateixes, donem pas a la inserció i realització de tot tipus de transicions, efectes, infografia, i animacions. Finalitzem el procés generant el màster final escollint el format més idoni en funció del destí final del vídeo (cinema, televisió, web, o altres).

M7: Planificació de la regidoria d’espectacles i esdeveniments
Desenvolupem projectes escènics a partir de l’estudi de les seves característiques dramàtiques, narratives, estètiques i funcionals. S’analitza el guió, llibret o partitura així com la posada en escena d’un espectacle o esdeveniment a partir de la interpretació de la proposta escènica i la documentació tècnica. Finalment, l’alumne ha de planificar els assajos d’un projecte tenint en compte les directrius del model de producció i les instruccions de la direcció de l’obra.

M8: Processos de regidoria d’espectacles i esdeveniments
Aquest mòdul estableix el procediment de preparació i consecució dels elements tècnics, materials i humans necessaris per a la realització dels assajos d’un espectacle o esdeveniment, valorant la planificació original i les seves possibilitats d’aplicació. També indica els procediments de tancament i valoració de la representació de l’espectacle elaborant la documentació que optimitzi noves representacions.

M9: Mitjans tècnics audiovisuals i escènics
Encara que la figura de l’ajudant de realització o del regidor d’un espectacle no és la d’un tècnic especialitzat en la utilització dels equipaments tècnics necessaris per a la posada en obra d’un programa audiovisual o d’un espectacle escènic, es considera de vital importància per a aquest professional la disposició de coneixements que li permetin valorar les característiques dels equips d’il·luminació i escenotècnia, càmeres i equips de captació de so, configuracions d’estudis de televisió, recursos multimèdia, sistemes de postproducció i també els sistemes d’emissió i difusió.

Grau: Superior
Titulació: Tècnic superior en realització de projectes d’audiovisuals i espectacles.
Durada: 2000 h (2 cursos).