Producció d’audiovisuals i espectacles

La competència general d’aquest títol consisteix en planificar, organitzar, supervisar i gestionar els recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d’audiovisuals, espectacles i esdeveniments, assegurant el compliment dels plans o objectius de la producció en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes.

M1: Planificació de projectes audiovisuals
L’alumne tindrà el primer contacte amb la producció audiovisual i adquirirà amb contínues exemplificacions pràctiques, els coneixements previs per a la resolució de projectes. Afrontarà la tasca de producció i la metodologia aplicable a qualsevol projecte, des de la seva valoració i viabilitat, desglossament i caracterització de tots els recursos necessaris per a la seva posada en obra i finalitzarà amb la seva planificació i valoració econòmica.ç

M2: Gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia
Aquest mòdul, eminentment pràctic, es basa en la resolució de projectes (llargmetratge, documental i multimèdia, a tall d’exemple), on resoldre les necessitats específiques de recursos humans, tècnics i materials precisos per a la seva posada en obra, valorant els costos, analitzant formes i fonts de finançament i elaborant pressupostos. Organitzarà els processos de documentació de producció de projectes audiovisuals gestionant el tancament dels aspectes tècnics, logístics, administratius i fiscals.

M3: Gestió de projectes de televisió i ràdio
La producció de programes televisius i de ràdio requereix l’aplicació de diferents metodologies de gestió adaptades a la seva variada tipología i especifitat: informatius, retransmissions, entreteniment, i dramàtics, entre d’altres. Aquest mòdul aprofundeix en la resolució de la gestió de tots els recursos humans i materials necessaris per a la seva efectiva posada en obra.

M4: Planificació de projectes d’espectacles i esdeveniments
Es tractarà la planificació i organització de la producció d’espectacles, esdeveniments i produccions teatrals. S’adquiriran les eines necessàries per poder gestionar amb èxit aquest tipus de produccions que tenen una gran presència tant en el camp cultural (produccions d’arts escèniques) com en l’empresarial (fires, convencions, congressos i esdeveniments).

M5: Gestió de projectes d’esdeveniments i espectacles
Tractem en profunditat la selecció i gestió dels mitjans tècnics i artístics en el projecte d’arts escèniques, musical o esdeveniment. Configurem el disseny del sistema de gestió del personal tècnic, artístic i convidats a la producció del projecte. Planifiquem els assaigs, la representació i les activitats de promoció, tractant, també, la determinació dels procediments administratius i financers precisos per a la seva gestió.

M6: Recursos expressius audiovisuals i escènics
La tasca de producció exigeix la disposició d’un perfil multidisciplinari on intervenen, entre d’altres, aspectos relacionats amb la utilització expressiva de recursos audiovisuals i escènics tals com la valoració de guions i llibrets,  el coneixement de codis audiovisuals i de llenguatge escènic i també l’aplicació de tècniques de realització i de posada en escena per a la resolució de situacions pròpies de l’àmbit audiovisual o dels esdeveniments i espectacles.

M7: Mitjans tècnics audiovisuals i escènics
Encara la figura de l’ajudant de producció d’audiovisuals o d’espectacles  no és la d’un tècnic especialitzat en la utilització dels equipaments tècnics necessaris per a la posada en obra d’un programa audiovisual o d’un espectacle escènic, es considera de vital importància per a aquest professional  la disposició de coneixements que li permetin valorar les característiques dels equips d’il·luminació i escenotècnia, càmeres i equips de captació de so, configuracions d’estudis de televisió, recursos multimèdia, sistemes de postproducció i també els sistemes d’emissió i difusió.

M8:  Administració i promoció d’audiovisuals i espectacles
Aquest mòdul fa un aprofundiment a tots aquells conceptes fonamentals a l’hora de portar a terme una correcta gestió del projecte i de la seva explotació i posterior comercialització. La temàtica de l’assignatura és molt variada, en el sentit que para atenció a temes que, en altres mòduls, només queden tractats d’una manera més superficial. La promoció dels productes audiovisuals, els canals de distribució i exhibició, la gestió de la Propietat Intel·lectual o la gestió de recursos humans i materials són, entre d’altres qüestions, alguns dels eixos fonamentals de l’assignatura.

M9: Eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i espectacles
El coneixement de les eines TIC és, actualment, un requisit imprescindible per portar a terme qualsevol tasca vinculada a la gestió i l’administració. La Producció Audiovisual requereix d’un domini, a nivell d’usuari, d’alguns coneixements informàtics bàsics per tal de dur a terme diverses tasques amb criteris d’eficàcia i eficiència. En aquest mòdul es tracten diverses eines i programaris, alguns d’ells específics de l’àmbit de la Producció Audiovisual i d’espectacles  i d’altres, més genèrics, que s’imparteixen adaptant la seva aplicació a les tasques pròpies d’aquest àmbit.

Grau: Superior
Titulació: Tècnic superior en producció d’audiovisuals i espectacles.
Durada: 2000 h (2 cursos).